Regulamin wypożyczalni

Slajder1
Zapraszamy na przejażdżki
na quadach (ATV)
Slajder2
Nauczymy Cię jeździć
na Quadzie
Slajder2
Zobacz cennik wypożyczalni
previous arrow
next arrow
  1. Poruszając się po drogach publicznych, drogach polnych oraz terenach leśnych zobowiązać się do przestrzegania wszelkich przepisów, jakie obowiązują na tych trenach, a wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania z powyższych dróg łamiąc przepisy prawne jak i ogólno pojęte zasady, spoczywają na Kliencie.
  2. Klient wypożyczający quada ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie ewentualne urazy Jego i jego Pasażera spowodowane przez łamanie Kodeksu Drogowego, Prawa Karnego i Prawa Cywilnego.
  3. Wszelkie szkody zdrowotne z tytułu wypożyczenia i użytkowania Quada(ów) pokrywa Wynajmujący.
  4. Wszelkie szkody w mieniu wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji wypożyczonego quada pokrywa Wynajmujący.
  5. Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabroniona.
  6. Osoby niepełnoletnie nie mogą wypożyczyć samodzielnie quada(y), mogą tylko w obecności Rodziców lub pełnoprawnych Opiekunów i na Ich odpowiedzialność.
  7. Wynajmujący bierze na siebie wszystkie zdarzenia losowe i nie będzie domagał się jakichkolwiek roszczeń od wynajmującego.
  8. Każdy Wynajmujący przechodzi krótkie przeszkolenie w poruszaniu się naszymi pojazdami
  9. W razie uszkodzenia lub kradzieży Quada(ów) Wynajmujący ponosi wszelkie koszty.